ЗАТВЕРДЖЕНО
директор Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №77
Харківської міської ради
Харківської області
___________І.М.Ізвєкова
„____”____ 20 р.

ПОГОДЖЕНО
начальник управління освіти
Департаменту з гуманітарних питань
Харківської міської ради
__________ О.І.Деменко
„_____”___________ 20 р.

ПОГОДЖЕНО
начальник управління освіти адміністрації
Комінтернівської району
___________ Т.В.Пилаєва
„___”______ 20р.

Правила
конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №77 Харківської міської ради Харківської області

УХВАЛЕНО

на спільному засіданні

педагогічної ради та ради

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів №77

Харківської міської ради

Харківської області

протокол №_ від__20р.

директор_____________ І.М.Ізвєкова

голова ради_____________ Н.О.Маркова

м. Харків

1. Загальні положення

1.1. Приймання дітей до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №77 Харківської міської ради Харківської області ( далі – ХСШ № 77) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей ( учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл ( шкіл – інтернатів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 року № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ХСШ №77 робоча група із числа педагогічних працівників розробила Правила конкурсного приймання, що були обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, були схвалені та затверджені директором ХСШ № 77 та погоджені з управлінням освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради, управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ХСШ № 77, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні ХСШ № 77 вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ХСШ № 77 створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора ХСШ № 77 за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успіш­ності учня (крім дітей, які вступають до 1 -го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го або 11-го класу.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 -го класу ХСШ №77, крім заяви, подаються копія свідоцтва про на­родження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8.До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10.Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЄС, до ХСШ № 77 зараховуються без конкурсних випробувань на підставі заяв батьків ( опікунів).

3. Проведення конкурсу

3.1.Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, які визначені ХСШ № 77, у формі співбесіди
з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють ( додаток 1).

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.4. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до спеціалізованої школи, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради.

Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директором ХСШ № 77 за погодженням з управлінням освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.7. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває вдень випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються голо­вою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою пред­метної комісії після виставлення балів.

3.10. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає дирек­тор навчального закладу.

3.13. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники
IIIIV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.16. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17.З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.15-3.16, допускається проведення тільки одного випробування — співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.18. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.19. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ХСШ № 77 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До ХСШ № 77 подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Комінтернівської районної в м.Харкові ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до загальноосвітнього класу навчального закладу.

4.6. Діти (учні), які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ХСШ № 77 несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання .

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до спеціалізованої школи за його результатами покладається на управління освіти Комінтернівської районної в м. Харкові ради.

5.3. При порушенні ХСШ № 77 вимог Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням управління освіти Комінтернівської районної в м.Харкові ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Комінтернівської районної в м.Харкові ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Директор ХСШ №77 І.М.Ізвєкова

Додаток 1

до Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №77 Харківської міської ради Харківської області

Визначення кількості конкурсних випробувань, що відбуваються під час добору до спеціалізованої школи

Тип загальноосвітнього навчального закладу

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Спеціалізована школа

1-й клас

Одне (співбесіда)

Спеціалізована школа

2-11 класи

Два: співбесіда, іноземна мова (письмово)

Директор ХСШ №77 І.М.Ізвєкова

Додаток 2

до Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №77 Харківської міської ради Харківської області

ПРОТОКОЛ

конкурсного випробування з ___________________________________________________

для вступу до _________________ класу (курсу)

____________________________________________________________________________

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)

____________________________________________________________________________

район, місто (область)

Прізвище, ім’я по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст конкурсного випробування________________________________________________

(в усній або письмовій формі)

оголошено о _______ год. _______ хв.

Необхідний для проведення текст:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва диктанту, № білетів, завдань, текстів, теми творчих робіт тощо)

Конкурсне випробування розпочалося о _______ год._______ хв.

До конкурсного випробування допущено ________ чоловік, з’явилося

______ чоловік, не з’явилося _______ чоловік, у тому числі:

____________________________________________________________________________

(прізвища, імена відсутніх)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати конкурсного випробування

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер білета, завдання тощо

Кількість балів

Примітка

Окрема думка членів комісії: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування „_____”_______________20__р.

Голова конкурсної комісії______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії:________________________________________________________________

(підпис)(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Директор ХСШ №77 І.М.Ізвєкова

Кiлькiсть переглядiв: 298